Image
 • Ime i prezime: Kristina Vučković

  Datum rođenja: 02.08.1997.

  Telefon: +381 64 64 44 691

  Email: kristi.vuckovic@gmail.com

  Naziv firme: Metalne konstrukcije 037 DOO

  Pozicija: Zaštita na radu

  Opis posla:

  • Učestvuje u izradi i dopuni akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini
  • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
  • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
  • Organizuje preventivne i periodične preglede opreme za rad
  • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima za povećanim rizikom
  • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu
  • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
  • Priprema uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu
  • priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život i zdravlje zaposlenih
  • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
  • Obavlja dodatne aktivnosti vezane za zaštitu od požara i zaštitu životne sredine
  • Obavljanje i drugih poslova koji nisu obuhvaćeni popisom poslova a pripadaju određenoj grupi poslova a u skladu sa stručnom spremom i osposobljenošću zaposlenog
  • Obavezan je da poštuje mere zaštite na radu i nošenje zaštitne opreme kojom je zadužen
Idejni tvorci projekta
Idejni tvorci projekta jesu mladi članovi zadruge Zinat željni dokazivanja koji su odlučili da ostanu u Srbiju i pokrenu sopstvene biznise.
Pratite nas